Czas na Żaków !
Regulamin projektu
Formularz rekrutacyjny
Deklaracja
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie realizacji równości szans i  niedyskryminacji
Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności

„CZAS NA ŻAKÓW ! „
Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Oś Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego
dla Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla Poddziałania
11.1. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Beneficjent:
Akademia Żaków Sp. z o.o.

Okres realizacji:

01.09.2017 r. – 30.06.2019 r.

Nr wniosku:
WND-RPSL.11.01.04-24-02D9/17-006
Projekt pt.: „Czas na Żaków!” skierowany jest do 118 uczniów (52DZ)
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Niepublicznej Szkoły
Podstawowej – Akademia Żaków z Bielska-Białej oraz do 14 uczniów
( 9DZ) z Europejskiego Gimnazjum Akademii Żaków z Bielska-Białej,
szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego
oraz do 19 nauczycieli tych placówek.

Cel główny: Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku
pracy 132 uczniów, w tym 61 uczennic uczęszczających do placówek
edukacyjnych w prowadzonych przez Akademię Żaków w Bielsku – Białej,
w tym wsparcie uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań
edukacyjnych i uczniów zdolnych oraz podniesienie efektywności
kształcenia w okresie 01.09.2017 do 30.06.2019r.

Miejsce realizacji: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Żaków
i Europejskie Gimnazjum Akademii Żaków w Bielsku-Białej.

Efektem finalnym będzie nabycie kompetencji kluczowych przez
co najmniej 80% uczniów objętych projektem.

 

Skip to content