Czas na Żaków!
Regulamin projektu
Formularz rekrutacyjny
Deklaracja
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie realizacji równości szans i niedyskryminacji
Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności

Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla Poddziałania 11.1. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Beneficjent:
Akademia Żaków Sp. z o.o.

Okres realizacji:
01.09.2017 r. – 30.06.2019 r.

Nr wniosku:
WND-RPSL.11.01.04-24-02D9/17-006

Projekt pt.: „Czas na Żaków!” skierowany jest do 118 uczniów (52DZ) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Niepublicznej Szkoły Podstawowej – Akademia Żaków z Bielska-Białej oraz do 14 uczniów ( 9DZ) z Europejskiego Gimnazjum Akademii Żaków z Bielska-Białej, szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego oraz do 19 nauczycieli tych placówek.

Cel główny: Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 132 uczniów, w tym 61 uczennic uczęszczających do placówek edukacyjnych w prowadzonych przez Akademię Żaków w Bielsku – Białej, w tym wsparcie uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych i uczniów zdolnych oraz podniesienie efektywności kształcenia w okresie 01.09.2017 do 30.06.2019r.

Miejsce realizacji: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Żaków i Europejskie Gimnazjum Akademii Żaków w Bielsku-Białej.

Efektem finalnym będzie nabycie kompetencji kluczowych przez co najmniej 80% uczniów objętych projektem.

Skip to content